X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
گروه آموزشی علوم اجتماعی و جغرافی در سوریه و لبنان و اردن
 
قالب وبلاگ

مجموعه سوالات درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ی انسانی

سوالاتی چهار گزینه ای درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ی علوم انسانی

 

1- در رأس این نظام فردی قرار داشت که واحد اجتماعی را توسط افراد مسلحی که به وی وفادار بودند ، اداره می کرد و مردم عادی هم رعیتی بودند که ...

الف) فئودالی       ب) امپراتوری        ج) شاهنشاهی   د) خلافت

2- در واحدهای عشیره ای ......... قبیله را براساس ................. اداره می کردند .

الف) شاه - سنت  ب) سلطان -  سنت ج) ریش سفیدان - سنت  د) سلطان - قوانین اجتماعی

3- در کدام واحدهای اجتماعی اقتصاد شکل ساده و اغلب خود بسنده بود ؟

الف) امپراتوری و فئودالی   ب) فئودالی و عشیره ای  ج) عشیره ای و امپراتوری     د) شهرهای مستقل  و عشیره ای

4- در این نظام نخستین فرد هم سلسله به با توجه به قدرت نظامی به قدرت می رسید و توسط گروهی از اشراف حمایت می شد .

الف) امپراتوری            ب) خلیفه ای     ج) عشیره ای      د) سنتی

5- شهرهای مستقل  بیشتر در کجا شکل گرفت ؟

الف) آمریکا            ب) اروپا           ج) آسیا                  د) آفریقا

6- عواملی که باعث شد امپراتوریها به طور فراینده ای به منابع انسانی و مالی نیاز داشته باشند ؟

الف) تجمل گرایی     ب) حفظ حاکمیت خود        ج) گسترش خود     د) هر سه مورد

7- به دوره ای که اروپا برای مدت طولانی بصورت فئودالی و دور از تمدن به سر می برد ................ می گویند .

الف) دوره باستان            ب) دوره تاریک       ج) دوره طلایی      د) دوره انسانی

8- شهرهای جدید (مستقل) محل تجمع چه گروه هایی بود ؟

الف) تجار                  ب) صنعتگران              ج) بازرگانان                د) الف و ب صحیح است              

9- اصطلاح بورژواها ابتدا به  ...........دلالت داشت و بعدها به ................ اطلاق گردید .

الف) بازرگانی ، تاجران شهری                      ب) شهرنشینی ، تاجران شهری

ج) تاجران شهری ، شهرنشینی                       د) بازرگانان ، صنعتگران    

10- کدام جمله در مورد بوروژا صحیح نمی باشد :

الف) امکان تحصیل مال و مال اندوزی داشتند   ب) امکان تملک زمین و رسیدن به جرگه ی اشراف داشتند

ج) مهمترین هدف زندگی آنها کسب سود بود  د) بیشتر از طریق تجارت و صنعتگری کسب درآمد می کردند

11- در قرن وسطا حکومت ها مشروعیت خود را

الف ) مستقیم توسط پاپ و کلیسا بدست می آورند   ب ) بطور غیر مستقیم توسط پاپ و کلیسا بدست می آورند

ج  )به طور مستقیم توسط مردم        د  ) به طور غیر مستقیم توسط مردم

12- مهمترین شعارو داعیه ی رنسانس چه بود ؟

الف ) باز گشت به دوره طلایی روم               ب ) بازگشت به دین و کلیسا

ج ) نگرش مثبت به دین ، کلیسا و پاپ           د ) نگاه منفی به دنیا ، کار و جسم

13- کدام جمله نادرست است :

الف ) در قرون وسطا پیوند قوی بین زندگی و حکومت فئودالی و کلیسا وجود داشت  .

ب) در عصر رنسانس به دنیا و کار توجه می شد  .

ج) در عصر رنسانس حکومت مبنایی انسانی و دنیایی داشت  .

د ) در عصر رنسانس حکومت مبنایی خدایی داشت  .

14- هسته ی اولیه و اصلی نظام جهانی در ........................شکل گرفت .

الف ) اروپا    ب ) اروپای شرقی     ج ) اروپای غربی     د )  آسیا

15-مهمترین عامل تاثیر گذار و تعیین کننده در نظام جهانی :

الف ) سیاست      ب ) فرهنگ      ج ) اقتصاد          د ) دین

16-اولین کشوری که در عرصه استعمار گری جایگزین اسپانیا و پرتغال شد .

الف ) هلند       ب ) انگلیس         ج ) فرانسه       د ) آمریکا

17- انقلاب صنعتی :

الف ) در انگلستان و با توجه به رشد تجارت و صنعت شکل گرفت .

ب ) در فرانسه و با توجه به رشد تجارت و صنعت شکل گرفت .

ج ) در اروپا و به تبعیت دخالت کلیسا در حکومت شکل گرفت .

د ) انگلستان و با توجه دخالت کلیسا در حکومت شکل گرفت .

18- با توجه به رابطه ی اقتصاد ی بین استعمارگر و استعمار شده که با اراده حکومت های استعمار گر و منابع سرمایه داران آنها شکل گرفته بود چه رابطه ی شکل گرفت ؟

 الف ) رابطه تابعی                    ب-رابطه مرکز - پیرامون

ج ) رابطه فقیر و غنی             د ) گزینه الف و ب صحیح است

19- به حالتی که در آن مالیات بر واردات به نحوی تنظیم می شود که قیمت کالای خارجی در داخل کشور دیگر کم تر از قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور باشد ........................... می گویند .

الف) تجارت بین المللی         ب) تعرفه ای            ج) تجارت تفرقه ای       د) تعرفه حمایتی

20- حق و تو در اختیار :

الف ) کشور های عضو شورای قیمومیت                          ب ) اعضای غیر دائم شورای امنیت

ج ) اعضای دائم شورای امنیت                         د ) اعضای  مجمع عمومی سازمان مکمل

21- دلایل اصلی سرمایه گذاری کشورهای صاحب سرمایه در سایر کشورها کدامیک از موارد زیر است .

الف)فروش بیشتر                                        ب) نبود بازار در کشورهایی خودی     

ج) نزدیکی موادخام و تفاوت دستمزد                 د) شکوفایی اقتصادی کشورهای فقیر

22- کسانی که جهانی شدن را گسترش سرمایه داری می دانند به کدام یک از اعتقادات زیر معتقدند .

الف) حاکمیت سرمایه برانسان   ب) اولویت سرمایه برصنعت   ج) حاکمیت انسان برسرمایه   د) افزایش سود

23- مک لوهان افزایش استفاده از ارتباطات با بر زیاد را با عنوان چه وضعیتی توصیف می کند .

الف) نظام جهانی        ب) ارتباطات بین شهری     ج) دهکده جهانی     د) عصر رسانه ها

24- با فشرده شدن زمان و مکان فضایی جهانی شکل می گیرد که امکان ....... را به شدت افزایش می یابد .

الف) تعامل                ب) اشتغال       ج) دورکاری       د) هماهنگی

25- توانایی آمریکا در تولید برنامه های رسانه ای ازجمله فیلم ها باعث شده ............ اعضاء جوامع دیگر را طبق میل خود و شکل دهد .

الف) اقتصاد               ب) ذائقه           ج) شکل     د) هیچکدام

26- گروههای فراملی مانند جنبش ضد سرمایه داری یا سازمان صلح سبز براساس کدامیک از موارد زیر شکل گرفته اند.

الف) آرمان های مشترک    ب) مرزهای مشترک    ج) پیامهای مشترک     د) همه موارد

27- در تقسیم بندی کشورها و رتبه بندی آنها از نظر قدرت ، بالاترین و پایین ترین رتبه به ترتیب از آن کدامیک از کشورها یا دولتهای زیر است .

الف) قدرتمند، ذره   ب) ذره ، ابرقدرت   ج) قدرتمند ، ابرقدرت      د) ابرقدرت ، ذره

28- در راستای نابرابری درسازمان ملل متحد حق وتو به عنوان یک شاخص نابرابری به کدامیک از کشورها زیر تعلق دارد .

الف) فرانسه،ایتالیا،آلمان،روسیه،چین    ب) روسیه، امریکا، آلمان، فرانسه، چین 

ج) چین،روسیه،امریکا، انگلیس، فرانسه    د) فرانسه،امریکا،چین،روسیه،ژاپن

29- در نظام اقتصاد جهانی رابطه مرکز، پیرامون برچه اساسی مشخص می شود .

الف) میزان سرمایه گذاری                       ب) میزان درآمد         

ج) جایگاه کشورها در نظام تقسیم کار بین المللی     د) جایگاه کشورها از نظر قدرت نظامی

30- کدامیک از جوامع زیر با این تعریف مشخص می شوند.کشورهایی که در نظام تقسیم کار بین المللی نقشی ندارند یعنی نه نیروی کار ماهر و نه منابع مواد خام و نه در سرمایه و صنعت  دانش جهانی سهم دارند .

الف) دولتهای ذره                      ب) کشورهای پیرامون       

ج) کشرهای نیمه پیرامون                 د) کشورهای حاشیه نشین نظام جهانی

31-هدف اصلی از طرح پی گیری راهبرد آمریکا در زمینه ی پرونده هسته ای ایران در شهریور سال 84 چه بود ؟

الف) پشتیبانی از اروپائیان                                       ب) تسلط بر منابع ایران       

ج) محروم کردن ایران از دست یابی به انرژی هسته ای         د) واردکردن ایران به مذاکره با امریکا

32-رفتار کدامیک از موارد زیر از قاعده مندی بیشتری برخوردار است ؟

الف) سازمان های بین المللی    ب) واحدهای فراملی اقتصادی ج) واحدهای فراملی اعتقادی  د) دولت ، ملتها

33-کدامیک از موارد زیر نشانگر مراقبت شرکتهای تولیدی جهان از یکدیگر است ؟

الف) افزایش تولیدات صنعتی                     ب) استفاده از فن اوری و تکنولوژی 

ج) دست یابی به اسرار صنعتی یکدیگر                د) ایجاد بازارهای مشترک در جهان

34-در کدامیک از مناطق جغرافیای زیر سلاحهای کشتار جمعی در حال گسترش است ؟

الف) خاور نزدیک              ب) خاور نزدیک بزرگ     ج) در اروپایی مرکزی    د) امریکا

35- به بیان آمریکا کدامیک از مفاهیم زیر برای آمریکا خطر محسوب می شود ؟ 

الف) اسلام ناب            ب) اسلام و شیعه        ج) اسلام انقلابی      د) اسلام مبارز

36-کدامیک از اهداف زیر از اهداف درجه دوم شناخته می شوند ؟

الف) حفظ استقلال  ب) حفظ موجودیت کشور  ج) توسعه اقتصادی          د) تأمین امنیت

37-کدامیک از اهداف زیر اگر تحقق نیابد موجب فروپاشی جامعه می شوند ؟

الف) گسترش نفوذ جهان   ب) افزایش وجهه اجتماعی   ج) حفظ موجودیت کشور  د) رفاه اجتماعی

38-مبارزات گاندی در هند برای بدست آوردن کدام هدف زیر می باشد ؟

الف) امنیت ملی   ب) حق تعیین سرنوشت     ج) مداخله در امور داخلی      د) حفظ موجودیت

39-اختلال در کدامیک از موارد زیر تداوم زندگی جامعه را با مشکل مواجه می کند ؟

الف) نابودکردن مردم       ب) منابع طبیعی    ج) اقتصاد       د) تهدید سرزمین

40-آمریکا برای حفظ بازارهای جهانی به کدام مورد زیر نیازمند است ؟

الف) تداوم تسلط خویش در جهان           ب) نفت   ج) نفت و گاز   د) حفظ تمامیت ارضی

41-کدام وضعیت نشان دهنده جنگ سرد می باشد ؟

الف) وضعیت کشتارجمعی   ب) وضعیت جنگ  ج) وضعیت شبه جنگی  د) وضعیت توسعه طلبی

42-مهمترین ابزار دیپلماسی که مبتنی برگفتگو و مذاکره است کدام مورد زیر می باشد ؟

الف) پیشنهاد پاداش            ب) تهدید به مجازات    ج) اقناع    د) تبلیغات

43- چه زمانی روابط اقتصادی بین جوامع در جهت وابستگی بیشتر به یکدیگر ، پیش رفت ؟

الف) با پایان یافتن جنگ جهانی دوم            ب) با پایان یافتن جنگ جهانی دوم    

ج) قبل از جنگ جهانی دوم                   د) قبل از جنگ جهانی اول

44- با توجه به کدام عامل ، اقتصاد جوامع از حالت خود بسندگی خارج شده است ؟

الف) صنعت             ب) مبادله      ج) تجارت        د) کشاورزی

45- چه زمانی وابستگی میان جوامع تشدید می شود؟

الف) زمانی که کالاها و خدماتی که به یک کشور وارد می شود در تولید کالاهای آن کشور مورد استفاده قرار نگیرد .

ب) زمانی که کالا ها و خدماتی که به یک کشور وارد می شود در تولید کالاهای آن کشور مورد استفاده قرار گیرد .

ج) زمانی که کالا و خدمات در داخل کشور تولید شود .

د) زمانی که کالا و خدماتی که به یک کشور وارد می شود تاثیر در تولید کالاهای آن کشور نداشته باشد .

46- در طول زمان، هر چه به زمان حال نزدیک می شدیم : میزان تولید برای صادرات ......... ومتقابلاً بر میزان واردات .......

الف) افزایش افزایش                  ب) کاهش کاهش            ج) افزایش کاهش          د) کاهش -افزایش

47- چه عواملی باعث شده که سرمایه داری خارجی شکل بگیرد .

الف) تفاوت دستمزد                          ب) کاهش هزینه حمل و نقل            

ج) نزدیکی به بازار مصرف               د) هر سه مورد

48- FDI  مخفف چیست .

الف ) سرمایه گذاری خارجی                        ب) سرمایه گذاری مستقیم خارجی   

ج) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی           د) انواع سرمایه گذاری

49- کدام گزینه در مورد شرکت های چند ملیتی درست نیست ؟

 الف) از نظر مالکیت فراملی هستند       ب) از نظر مالکیت  بی دولت اند    

ج) سابقه ای بیش از یک قرن دارند     د) سابقه ای کمتر از یک قرن دارند

50- گروهی که نسبت به جهانی شدن نظر مثبتی دارند به توسعه کدام کشورها در دهه های اخیر استفاده می کنند؟

الف) هند و چین        ب) هند و ژاپن           ج) آمریکا و کانادا     د) چین و ژاپن

51- نظریه پرداز دهکده جهانی چه کسی است ؟

الف) مک لوهان                     ب) دورکیم              ج) پارسونز        د) بیل گیتس

52- بزرگترین و قدرتمندترین شرکت هایی که در زمینه تولید و توزیع فرهنگ فعالیت دارند در مالکیت ........... است .

الف) اروپایی  ها      ب) امریکایی ها        ج) آسیایی  ها     د) فراملی

53- مهمترین منبع قدرت و ثروت در جهان کنونی .............. است .

الف) دانش       ب) فناوری      ج) نیروی نظامی        د) دانش و فناوری

54- بالاترین حق رأی با توجه به سهام در بانک جهانی به ترتیب :

الف) ژاپن ، آلمان ، فرانسه   ب) امریکا، آلمان ، فرانسه  ج) امریکا، ژاپن ، آلمان   د) آلمان ، ژاپن، امریکا

55- رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون از جهت برخورداری از مزایا :

الف) از بدو تکوین نظام جهانی وجود داشته        ب) در طول زمان ادامه یافت

ج) روز به روز    بیش تر می شود                 د) هر سه مورد

56- در اقتصاد دانش محور ( پسا سرمایه ای ) سهم عمده تولید ناخالص مربوط به کدام بخش است ؟

الف) صنعت                ب) کشاورزی       ج) خدمات      د) برابر است

57- کدامیک از کشورها به ترتیب سرکرده ، نظام جهانی بوده اند :

الف) هلند، انگلستان ، آمریکا         ب) امریکا ، انگلستان ، هلند

ج) فرانسه ، روسیه ، آمریکا           د) روسیه ، انگلستان ، امریکا

موفق وموید باشید.

عطاالهی آذرماه 1390

 

[ شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 02:06 ب.ظ ] [ گروه علوم اجتماعی و جغرافی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 97083